لیست قیمت آجیل

جابانی گلپری 31,500 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 21,500 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 20,700 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 19,800 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 29,200 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 29,700 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 198,800 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 420,000 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 109,000 تومان مشاهده محصول
آجیل سفارشی 151,400 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 213,500 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 223,400 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 220,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 217,000 تومان مشاهده محصول
بادام برزیلی 464,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی خام 128,000 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز اقتصادی 92,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 56,000 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 420,000 تومان مشاهده محصول
سبد پسته 90,600 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی نمکی 131,900 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 151,400 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 147,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 147,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی 128,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی زعفرانی 133,000 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی طلایی بزرگ 152,400 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی طلایی متوسط 77,200 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 125,000 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 198,800 تومان مشاهده محصول
بادام برزیلی 464,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 56,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 165,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق خام ایرانی 145,500 تومان مشاهده محصول
ماکادمیا 746,000 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور 60,000 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام 60,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 125,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 151,400 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 147,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 147,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی زعفرانی 133,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی 128,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی نمکی 131,900 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی خام 128,000 تومان مشاهده محصول
بادام منقا شور 168,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام خام ایرانی 180,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی درشت 202,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی درشت خام 202,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام نمکی ایرانی درشت 187,000 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 198,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختي نمکی 206,000 تومان مشاهده محصول
بادام منقا خام 167,200 تومان مشاهده محصول
بادام برزیلی 464,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی ریز 274,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی 298,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت سنتی 279,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی کچاپ 279,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی خام 274,000 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست خام 35,000 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست شور 35,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز 36,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 56,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی کچاپ 61,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده خام 56,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده طعم دار 58,000 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام 60,000 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور 60,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 165,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق خام ایرانی 145,500 تومان مشاهده محصول
ماکادمیا 746,000 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 270,000 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست 114,000 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 270,000 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست 114,000 تومان مشاهده محصول
جابانی گلپری 31,500 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه صنوبر (چلغوز) 415,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کم نمک 49,800 تومان مشاهده محصول
مغز آفتابگردان شور 24,800 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو شور 99,000 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 19,800 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 21,500 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 20,700 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 19,800 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 29,200 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 29,700 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 150گرمی 5,600 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 12,500 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 17,500 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 40,000 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 21,500 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 19,700 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید خام 43,300 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید 43,300 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان ریز 25,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان سنتی 49,800 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان شمشیری 34,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان گلپر 43,300 تومان مشاهده محصول
تخمه آفتابگردان کچاپ 49,800 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 24,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کم نمک 49,800 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 32,000 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله گلپر 30,000 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله نمکی 30,000 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 21,500 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 21,500 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 20,700 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 19,800 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 19,800 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 19,800 تومان مشاهده محصول
آجیل سفارشی 151,400 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 109,000 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 168,300 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 213,500 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 223,400 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 220,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 217,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 167,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مخلوط 62,300 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز اقتصادی 92,200 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 168,300 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 213,500 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 223,400 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 220,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 217,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 167,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مخلوط 62,300 تومان مشاهده محصول
آجیل سفارشی 151,400 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 109,000 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز اقتصادی 92,200 تومان مشاهده محصول
جابانی گلپری 31,500 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس 31,500 تومان مشاهده محصول
کدو ریز 42,500 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی شور 72,000 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی خام 72,000 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تفت بی نمک 77,400 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 93,000 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی سبزیجات 72,000 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 19,700 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 19,800 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 420,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 24,500 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 93,000 تومان مشاهده محصول
مغز آفتابگردان شور 24,800 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 29,200 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 29,700 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 150گرمی 5,600 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 12,500 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 17,500 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 40,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه صنوبر (چلغوز) 415,000 تومان مشاهده محصول