لیست قیمت آجیل

نخود دو آتشه شور 30,200 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 31,000 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 27,500 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 33,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 33,500 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 237,800 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 420,000 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 142,000 تومان مشاهده محصول
آجیل سفارشی 199,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 263,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 268,500 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 275,500 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 282,500 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز اقتصادی 118,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 69,800 تومان مشاهده محصول
پسته لیمویی 193,000 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 420,000 تومان مشاهده محصول
سبد پسته 140,700 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 298,900 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 304,700 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 251,300 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 244,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 244,000 تومان مشاهده محصول
پسته ممتاز 187,600 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی طلایی بزرگ 251,000 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی طلایی متوسط 126,700 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 207,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین زعفرانی 249,000 تومان مشاهده محصول
پسته لیمویی 193,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی فلفلی 193,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی 201,300 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 237,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 69,800 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 261,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق خام ایرانی 240,600 تومان مشاهده محصول
ماکادمیا 1,045,000 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور 104,600 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام 104,600 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 207,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 251,300 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 244,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 244,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین زعفرانی 249,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی فلفلی 193,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی 201,300 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ایرانی شور 173,900 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ايرانی خام 167,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام خام ایرانی 235,300 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی درشت 226,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی درشت خام 226,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام نمکی ایرانی درشت 241,700 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 237,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختي نمکی 230,800 تومان مشاهده محصول
بادام هندی ریز 290,200 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی 299,900 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت سنتی 299,900 تومان مشاهده محصول
بادام هندی کچاپ 299,900 تومان مشاهده محصول
بادام هندی خام 290,200 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست خام 48,750 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست شور 49,400 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز 53,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 69,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی کچاپ 76,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده خام 73,600 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی پوست کنده طعم دار 75,700 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام 104,600 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور 104,600 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 261,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق خام ایرانی 240,600 تومان مشاهده محصول
ماکادمیا 1,045,000 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 260,000 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 260,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه صنوبر (چلغوز) 516,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کم نمک 53,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو شور 111,000 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 27,500 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 30,200 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 31,000 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 27,500 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 33,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 33,500 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 150گرمی 6,300 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 13,900 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 19,100 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 43,500 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 30,200 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 30,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید خام 46,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید 46,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان ریز 22,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان سنتی 53,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان شمشیری 39,300 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان گلپر 46,000 تومان مشاهده محصول
تخمه آفتابگردان کچاپ 53,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 24,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کم نمک 53,000 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 29,600 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله گلپر 26,600 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله نمکی 26,600 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 30,200 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 30,200 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 31,000 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 27,500 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 27,500 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 27,500 تومان مشاهده محصول
آجیل سفارشی 199,800 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 142,000 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 216,900 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 263,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 268,500 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 275,500 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 282,500 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 208,500 تومان مشاهده محصول
آجیل مخلوط 79,000 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز اقتصادی 118,000 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 216,900 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 263,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 268,500 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 275,500 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 282,500 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 208,500 تومان مشاهده محصول
آجیل مخلوط 79,000 تومان مشاهده محصول
آجیل سفارشی 199,800 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 142,000 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز اقتصادی 118,000 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس 34,000 تومان مشاهده محصول
کدو ریز 50,500 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی شور 77,400 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی خام 77,400 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تفت بی نمک 84,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 104,000 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی سبزیجات 77,400 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 30,000 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 27,500 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 420,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 298,900 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 304,700 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 24,500 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 104,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 33,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 33,500 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 150گرمی 6,300 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 13,900 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 19,100 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 43,500 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه صنوبر (چلغوز) 516,000 تومان مشاهده محصول
پسته ممتاز 187,600 تومان مشاهده محصول