لیست قیمت آجیل

آجیل پذیرایی 372,300 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 373,900 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 422,300 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 444,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 463,900 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 503,400 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 274,400 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 355,000 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 227,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس خام 412,200 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس خام 412,200 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس خام 412,200 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی خام 350,200 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی خام 350,200 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی خام 350,200 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی شور 350,200 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی شور 350,200 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی شور 350,200 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس زعفرانی 424,600 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس زعفرانی 424,600 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 519,400 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 519,400 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 474,500 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 474,500 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 519,400 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 519,400 تومان مشاهده محصول
بادام سنگی 109,400 تومان مشاهده محصول
بادام سنگی 109,400 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ایرانی شور 462,500 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ایرانی شور 462,500 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ايرانی خام 463,500 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ايرانی خام 463,500 تومان مشاهده محصول
بادام منقا شور 237,500 تومان مشاهده محصول
بادام منقا شور 237,500 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام لوکس 225,000 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام لوکس 225,000 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور 165,200 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور 165,200 تومان مشاهده محصول
مغز فندق درشت شور 337,800 تومان مشاهده محصول
مغز فندق درشت شور 337,800 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 378,400 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 378,400 تومان مشاهده محصول
مغز فندق خام ایرانی 310,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق خام ایرانی 310,000 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست خام 59,000 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست خام 59,000 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست شور 59,000 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست شور 59,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت سنتی 418,200 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت سنتی 418,200 تومان مشاهده محصول
بادام هندی خام 408,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی خام 408,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی درشت 445,200 تومان مشاهده محصول
بادام هندی درشت 445,200 تومان مشاهده محصول
بادام هندی ریز 408,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی ریز 408,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی 461,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی 461,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی کچاپ 408,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی کچاپ 408,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 127,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 127,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 127,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی کچاپ (250 گرمی ) 92,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی کچاپ (250 گرمی ) 92,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده خام (250 گرمی ) 84,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده خام (250 گرمی ) 84,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی سرکه ای (250 گرمی) 92,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی سرکه ای (250 گرمی) 92,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید خام 85,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید خام 85,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید 85,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید 85,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان ریز 91,700 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان ریز 91,700 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان شمشیری 123,400 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان شمشیری 123,400 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان گلپر 85,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان گلپر 85,500 تومان مشاهده محصول
تخمه آفتابگردان کچاپ 97,800 تومان مشاهده محصول
تخمه آفتابگردان کچاپ 97,800 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 275,100 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 275,100 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 275,100 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی شور 163,500 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی شور 163,500 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی خام 163,500 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی خام 163,500 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی خام 163,500 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تفت داده بی نمک 184,900 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تفت داده بی نمک 184,900 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست ایرانی 174,400 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست ایرانی 174,400 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست ایرانی 174,400 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 114,800 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 114,800 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 114,800 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 114,800 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 214,500 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 214,500 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 214,500 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 428,800 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 428,800 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 161,500 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 161,500 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 161,500 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله گلپر 150,400 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله گلپر 150,400 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله گلپر 150,400 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله نمکی 161,500 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله نمکی 161,500 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله نمکی 161,500 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 372,300 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 372,300 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 372,300 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 373,900 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 373,900 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 373,900 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 422,300 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 422,300 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 422,300 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 444,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 444,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 444,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 463,900 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 463,900 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 463,900 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 503,400 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 503,400 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 503,400 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 274,400 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 274,400 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 274,400 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 355,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 355,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 355,000 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 81,500 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 81,500 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 86,700 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 86,700 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 86,700 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 86,700 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 86,700 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 86,700 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 62,000 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 62,000 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 62,000 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 60,500 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 60,500 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 60,500 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 81,500 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 81,500 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 81,500 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 92,500 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 92,500 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 92,500 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 108,050 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 108,050 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 108,050 تومان مشاهده محصول
چلغوز خام 937,500 تومان مشاهده محصول
چلغوز خام 937,500 تومان مشاهده محصول
چلغوز خام 937,500 تومان مشاهده محصول
چلغوز شور 937,500 تومان مشاهده محصول
چلغوز شور 937,500 تومان مشاهده محصول
چلغوز شور 937,500 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 334,600 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 334,600 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 334,600 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 1,132,600 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 1,132,600 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 1,132,600 تومان مشاهده محصول
سبد پسته 341,600 تومان مشاهده محصول
ماکادمیا 1,418,000 تومان مشاهده محصول
ماکادمیا 1,418,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 687,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 687,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 702,100 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 702,100 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 37,900 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 37,900 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 53,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 53,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 123,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 123,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس نمکی 424,600 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس نمکی 424,600 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 534,500 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 534,500 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی سبزیجات 163,500 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی طلایی متوسط 267,500 تومان مشاهده محصول
بادام برزیلی 1,179,000 تومان مشاهده محصول
بادام برزیلی 1,179,000 تومان مشاهده محصول
بادام برزیلی 1,179,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کم نمک 97,800 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کم نمک 97,800 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 227,000 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 227,000 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 227,000 تومان مشاهده محصول
کره فندق برادران حسینی 98,500 تومان مشاهده محصول
کره فندق برادران حسینی 98,500 تومان مشاهده محصول
کره پسته برادران حسینی 162,000 تومان مشاهده محصول
کره پسته برادران حسینی 162,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس لیمویی 412,200 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس لیمویی 412,200 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس لیمویی 412,200 تومان مشاهده محصول
کره انبه فندق برادران حسینی 179,000 تومان مشاهده محصول
کره انبه فندق برادران حسینی 179,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان شور 121,100 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان شور 121,100 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو شور 228,900 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو شور 228,900 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس فلفلی 412,200 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس فلفلی 412,200 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز 500 گرمی برادران حسینی 41,800 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز 500 گرمی برادران حسینی 41,800 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز برادران حسینی 25,600 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز برادران حسینی 25,600 تومان مشاهده محصول
کره بادام هندی 200 گرمی برادران حسینی 85,700 تومان مشاهده محصول
کره بادام هندی 200 گرمی برادران حسینی 85,700 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس 412,200 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس 412,200 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت داده بی نمک 413,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت داده بی نمک 413,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت داده بی نمک 413,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد لوکس تفت داده بی نمک 428,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد لوکس تفت داده بی نمک 428,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی تفت داده بی نمک 298,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی تفت داده بی نمک 298,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز تفت داده بی نمک 72,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق تفت داده بی نمک 382,200 تومان مشاهده محصول
مغز فندق تفت داده بی نمک 382,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی لعابی ریز 290,600 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی لعابی ریز 290,600 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی تنوری 174,200 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی تنوری 174,200 تومان مشاهده محصول
پسته کوهی 457,000 تومان مشاهده محصول
پسته کوهی 457,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز لعابی 70,400 تومان مشاهده محصول
نخود ریز بی نمک 60,500 تومان مشاهده محصول
نخود ریز بی نمک 60,500 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست نمکی لوکس 237,500 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست نمکی لوکس 237,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی ریز نمکی 293,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی ریز نمکی 293,800 تومان مشاهده محصول
پک آجیل لوکس لیلی و مجنون 1,252,000 تومان مشاهده محصول
جابانی 282,800 تومان مشاهده محصول
جابانی 282,800 تومان مشاهده محصول
جابانی 282,800 تومان مشاهده محصول
هندوانه مشکی گلپر 122,800 تومان مشاهده محصول
هندوانه مشکی گلپر 122,800 تومان مشاهده محصول
مغز گردو لوکس 384,200 تومان مشاهده محصول
مغز گردو لوکس 384,200 تومان مشاهده محصول
مغز گردو لوکس 384,200 تومان مشاهده محصول