لیست قیمت آجیل

آجیل مخلوط 88,400 تومان مشاهده محصول
آجیل سفارشی 231,700 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 265,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 318,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 334,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 337,700 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 375,700 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 154,400 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 258,700 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز اقتصادی 120,700 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی خام 218,400 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی خام 218,400 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی زعفرانی 223,400 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی زعفرانی 223,400 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 275,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 275,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 230,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 230,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 275,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 275,000 تومان مشاهده محصول
بادام سنگی 73,000 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ايرانی خام 173,300 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام 176,700 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام 176,700 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور 181,000 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور 181,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 459,200 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 459,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام خام ایرانی 276,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی درشت 240,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی خام 220,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام نمکی ایرانی درشت 282,800 تومان مشاهده محصول
مغز فندق خام ایرانی 420,800 تومان مشاهده محصول
مغز فندق خام ایرانی 420,800 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست خام 56,700 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست شور 60,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت سنتی 360,400 تومان مشاهده محصول
بادام هندی خام 351,600 تومان مشاهده محصول
بادام هندی درشت 422,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی ریز 351,600 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی 427,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی کچاپ 356,600 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز 60,100 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 95,300 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 95,300 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 95,300 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی کچاپ 74,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده خام 72,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی سرکه ای 74,200 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید خام 55,700 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید 55,700 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان ریز 35,200 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان سنتی 59,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان شمشیری 40,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان گلپر 55,700 تومان مشاهده محصول
تخمه آفتابگردان کچاپ 63,400 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 48,500 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 48,500 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 48,500 تومان مشاهده محصول
جابانی فوق لوکس 61,400 تومان مشاهده محصول
کدو ریز 79,400 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی شور 95,500 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی خام 95,500 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تفت بی نمک 106,500 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست ایرانی 130,000 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست ایرانی 130,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 45,500 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 45,500 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 261,200 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 261,200 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 43,500 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله گلپر 40,300 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله نمکی 40,300 تومان مشاهده محصول
آجیل مخلوط 88,400 تومان مشاهده محصول
آجیل مخلوط 88,400 تومان مشاهده محصول
آجیل سفارشی 231,700 تومان مشاهده محصول
آجیل سفارشی 231,700 تومان مشاهده محصول
آجیل سفارشی 231,700 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 265,800 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 265,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 318,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 318,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 318,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 334,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 334,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 334,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 337,700 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 337,700 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 337,700 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 375,700 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 375,700 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 375,700 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 154,400 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 154,400 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 154,400 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 258,700 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 258,700 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 44,700 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 44,700 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 44,700 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 44,700 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 48,400 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 48,400 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 48,400 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 48,400 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 48,400 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 40,900 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 40,900 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 40,900 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 39,600 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 39,600 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 44,700 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 44,700 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 44,700 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 83,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 83,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 83,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 84,850 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 84,850 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 84,850 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 266,000 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 266,000 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 266,000 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 475,000 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 475,000 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 475,000 تومان مشاهده محصول
سبد پسته 178,200 تومان مشاهده محصول
ماکادمیا 1,472,000 تومان مشاهده محصول
ماکادمیا 1,472,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 346,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 346,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 354,500 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 354,500 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 150گرمی 13,700 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 150گرمی 13,700 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 33,200 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 33,200 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 46,500 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 46,500 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 108,400 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 108,400 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی نمکی 225,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی نمکی 225,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختي نمکی 226,800 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی سبزیجات 95,500 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی طلایی بزرگ 281,800 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی طلایی متوسط 142,200 تومان مشاهده محصول
بادام برزیلی 783,000 تومان مشاهده محصول
بادام برزیلی 783,000 تومان مشاهده محصول
بادام برزیلی 783,000 تومان مشاهده محصول
مغز گردو پکان 783,200 تومان مشاهده محصول
مغز گردو پکان 783,200 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کم نمک 63,400 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کم نمک 63,400 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز اقتصادی 120,700 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز اقتصادی 120,700 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز اقتصادی 120,700 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لیمویی 218,400 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لیمویی 218,400 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان شور 48,300 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان شور 48,300 تومان مشاهده محصول
پسته ممتاز فلفلی 218,400 تومان مشاهده محصول
پسته ممتاز فلفلی 218,400 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی 218,400 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی 218,400 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت بی نمک 358,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت بی نمک 358,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت بی نمک 358,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی تفت بی نمک 228,600 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی تفت بی نمک 228,600 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی تفت داده بی نمک 228,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی تفت داده بی نمک 228,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز تفت بی نمک 58,400 تومان مشاهده محصول
مغز فندق تفت بی نمک 463,400 تومان مشاهده محصول
مغز فندق تفت بی نمک 463,400 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی ریز 220,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی ریز 220,000 تومان مشاهده محصول