لیست قیمت آجیل

آجیل ساده 293,000 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 671,000 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 882,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 865,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 999,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 1,039,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 935,000 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 503,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 719,000 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 405,000 تومان مشاهده محصول
آجیل سنتی باپوست 602,000 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین خشکبار 511,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی خام 629,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی خام 629,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی خام 629,000 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی خام 537,000 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی خام 537,000 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی خام 537,000 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی شور 537,000 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی شور 537,000 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی شور 537,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی زعفرانی 670,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی زعفرانی 670,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 748,100 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 748,100 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 649,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 649,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 748,100 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 748,100 تومان مشاهده محصول
بادام سنگی 173,100 تومان مشاهده محصول
بادام سنگی 173,100 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ایرانی شور 476,600 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ایرانی شور 476,600 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ايرانی خام 475,800 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ايرانی خام 475,800 تومان مشاهده محصول
بادام منقا شور 503,000 تومان مشاهده محصول
بادام منقا شور 503,000 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام ایرانی 751,200 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام ایرانی 751,200 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور ایرانی 751,200 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور ایرانی 751,200 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 1,651,700 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 1,651,700 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست خام 162,100 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست خام 162,100 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست شور 162,100 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست شور 162,100 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت سنتی 779,500 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت سنتی 779,500 تومان مشاهده محصول
بادام هندی خام 760,600 تومان مشاهده محصول
بادام هندی خام 760,600 تومان مشاهده محصول
بادام هندی درشت لوکس 999,500 تومان مشاهده محصول
بادام هندی درشت لوکس 999,500 تومان مشاهده محصول
بادام هندی ریز 760,600 تومان مشاهده محصول
بادام هندی ریز 760,600 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی ریز 818,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی ریز 818,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز (250 گرمی) 121,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز (250 گرمی) 121,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 340,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 340,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 340,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی درشت کچاپ (250 گرمی ) 206,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی درشت کچاپ (250 گرمی ) 206,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده خام (250 گرمی ) 205,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده خام (250 گرمی ) 205,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی درشت سرکه ای (250 گرمی) 206,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی درشت سرکه ای (250 گرمی) 206,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید خام 163,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید خام 163,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید شور 163,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید شور 163,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان ریز 157,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان ریز 157,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان شمشیری 180,900 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان شمشیری 180,900 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید گلپر 163,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید گلپر 163,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کچاپ 193,800 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کچاپ 193,800 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 254,000 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 254,000 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 254,000 تومان مشاهده محصول
کدو ریز 286,600 تومان مشاهده محصول
کدو ریز 286,600 تومان مشاهده محصول
کدو ریز 286,600 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی شور 318,000 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی شور 318,000 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی خام 318,000 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی خام 318,000 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی خام 318,000 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تفت داده بی نمک 368,300 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تفت داده بی نمک 368,300 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 132,600 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 132,600 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 132,600 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 132,600 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 377,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 377,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 377,000 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 823,000 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 823,000 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 305,000 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 305,000 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 305,000 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله دستچین گلپر 327,000 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله دستچین گلپر 327,000 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله دستچین گلپر 327,000 تومان مشاهده محصول
آجیل ساده 293,000 تومان مشاهده محصول
آجیل ساده 293,000 تومان مشاهده محصول
آجیل ساده 293,000 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 671,000 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 671,000 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 671,000 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 882,000 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 882,000 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 882,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 865,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 865,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 865,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 999,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 999,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 999,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 1,039,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 1,039,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 1,039,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 935,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 935,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 935,000 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 503,000 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 503,000 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 503,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 719,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 719,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 719,000 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 119,700 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 119,700 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 128,100 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 128,100 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 128,100 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 128,100 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 128,100 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 128,100 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 94,900 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 94,900 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 94,900 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 89,400 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 89,400 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 89,400 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 119,700 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 119,700 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 119,700 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 189,900 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 189,900 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 189,900 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 187,100 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 187,100 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 187,100 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 688,200 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 688,200 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 688,200 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 2,486,200 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 2,486,200 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 2,486,200 تومان مشاهده محصول
سبد پسته 482,200 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 1,118,100 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 1,118,100 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 1,140,100 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 1,140,100 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 150گرمی 34,700 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 150گرمی 34,700 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 82,400 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 82,400 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 109,400 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 109,400 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 253,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 253,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 773,600 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 773,600 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی سبزیجات 318,000 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی طلایی بزرگ 779,600 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی طلایی متوسط 392,050 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید درشت کم نمک 193,800 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید درشت کم نمک 193,800 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 405,000 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 405,000 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 405,000 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی آستانه 500 گرمی برادران حسینی 221,700 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی آستانه 500 گرمی برادران حسینی 221,700 تومان مشاهده محصول
کره فندق برادران حسینی 383,700 تومان مشاهده محصول
کره فندق برادران حسینی 383,700 تومان مشاهده محصول
کره پسته برادران حسینی 271,600 تومان مشاهده محصول
کره پسته برادران حسینی 271,600 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی آستانه برادران حسینی 119,300 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی آستانه برادران حسینی 119,300 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لیمویی 629,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لیمویی 629,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لیمویی 629,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لیمویی 629,000 تومان مشاهده محصول
کره انبه فندق برادران حسینی 515,000 تومان مشاهده محصول
کره انبه فندق برادران حسینی 515,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان شور 146,700 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان شور 146,700 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو شور 399,100 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو شور 399,100 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی فلفلی 629,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی فلفلی 629,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی فلفلی 629,000 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز 500 گرمی برادران حسینی 85,300 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز 500 گرمی برادران حسینی 85,300 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز برادران حسینی 51,100 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز برادران حسینی 51,100 تومان مشاهده محصول
کره بادام هندی 200 گرمی برادران حسینی 183,000 تومان مشاهده محصول
کره بادام هندی 200 گرمی برادران حسینی 183,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لعابی 629,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لعابی 629,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت داده بی نمک 789,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت داده بی نمک 789,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت داده بی نمک 789,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد تفت داده بی نمک 659,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد تفت داده بی نمک 659,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی تفت داده بی نمک 680,400 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی تفت داده بی نمک 680,400 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز تفت داده بی نمک 120,500 تومان مشاهده محصول
مغز فندق تفت داده بی نمک 1,659,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق تفت داده بی نمک 1,659,000 تومان مشاهده محصول
کره و معجون بادام و خرما و عسل 172,100 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز لعابی 116,000 تومان مشاهده محصول
نخود ریز بی نمک 89,400 تومان مشاهده محصول
نخود ریز بی نمک 89,400 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست نمکی 812,700 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست نمکی 812,700 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی درشت نمکی 673,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی درشت نمکی 673,500 تومان مشاهده محصول
آجیل سینی 8 ضلعی چوبی 1,400,200 تومان مشاهده محصول
جابانی فوق لوکس 254,000 تومان مشاهده محصول
جابانی فوق لوکس 254,000 تومان مشاهده محصول
جابانی فوق لوکس 254,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی درشت پوست کنده تنوری 212,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی درشت پوست کنده تنوری 212,200 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله لوکس تنوری 359,900 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله لوکس تنوری 359,900 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی درشت 943,600 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی درشت 943,600 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی زرین ایرانی خام 767,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی زرین ایرانی خام 767,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی زرین ایرانی خام 767,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی زرین ایرانی نمکی 775,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی زرین ایرانی نمکی 775,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی زرین ایرانی نمکی 775,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی زرین ایرانی لعابی 767,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی زرین ایرانی لعابی 767,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی زرین ایرانی لعابی 767,000 تومان مشاهده محصول
آجیل سنتی باپوست 602,000 تومان مشاهده محصول
آجیل سنتی باپوست 602,000 تومان مشاهده محصول
آجیل سنتی باپوست 602,000 تومان مشاهده محصول
جابانی ممتاز 196,500 تومان مشاهده محصول
جابانی ممتاز 196,500 تومان مشاهده محصول
جابانی ممتاز 196,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید رنچ 203,200 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید رنچ 203,200 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید رنچ 203,200 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین خشکبار 511,000 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین خشکبار 511,000 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین خشکبار 511,000 تومان مشاهده محصول
ماکادمیا با پوست بوداده 856,300 تومان مشاهده محصول
ماکادمیا با پوست بوداده 856,300 تومان مشاهده محصول
ماکادمیا با پوست بوداده 856,300 تومان مشاهده محصول
جابانی شور لوکس مشهد 254,000 تومان مشاهده محصول
جابانی شور لوکس مشهد 254,000 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی گلپر 298,700 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی گلپر 298,700 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی گلپر 298,700 تومان مشاهده محصول