لیست قیمت آجیل

آجیل ساده 254,800 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 522,100 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 592,200 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 623,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 654,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 668,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 727,500 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 414,200 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 541,100 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 346,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی خام 650,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی خام 650,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی خام 650,000 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی خام 514,300 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی خام 514,300 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی خام 514,300 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی شور 514,300 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی شور 514,300 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی شور 514,300 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی زعفرانی 669,700 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی زعفرانی 669,700 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 862,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 862,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 650,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 650,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 862,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 862,000 تومان مشاهده محصول
بادام سنگی 150,500 تومان مشاهده محصول
بادام سنگی 150,500 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ایرانی شور 441,000 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ایرانی شور 441,000 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ايرانی خام 442,000 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ايرانی خام 442,000 تومان مشاهده محصول
بادام منقا شور 367,200 تومان مشاهده محصول
بادام منقا شور 367,200 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام ایرانی 294,200 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام ایرانی 294,200 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور ایرانی 294,200 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور ایرانی 294,200 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 715,700 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 715,700 تومان مشاهده محصول
مغز بادام خام ایرانی 551,100 تومان مشاهده محصول
مغز بادام خام ایرانی 551,100 تومان مشاهده محصول
مغز بادام نمکی ایرانی 567,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام نمکی ایرانی 567,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق خام ایرانی 649,500 تومان مشاهده محصول
مغز فندق خام ایرانی 649,500 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست خام 152,400 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست خام 152,400 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست شور 153,000 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست شور 153,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت سنتی 551,200 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت سنتی 551,200 تومان مشاهده محصول
بادام هندی خام 537,700 تومان مشاهده محصول
بادام هندی خام 537,700 تومان مشاهده محصول
بادام هندی درشت 588,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی درشت 588,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی ریز 537,700 تومان مشاهده محصول
بادام هندی ریز 537,700 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی 564,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی 564,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز (250 گرمی) 157,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز (250 گرمی) 157,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 338,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 338,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 338,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی کچاپ (250 گرمی ) 201,900 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی کچاپ (250 گرمی ) 201,900 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده خام (250 گرمی ) 190,400 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده خام (250 گرمی ) 190,400 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی سرکه ای (250 گرمی) 201,900 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی سرکه ای (250 گرمی) 201,900 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید خام 168,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید خام 168,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید شور 168,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید شور 168,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان ریز 114,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان ریز 114,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان شمشیری 146,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان شمشیری 146,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید گلپر 168,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید گلپر 168,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کچاپ 192,300 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کچاپ 192,300 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 292,000 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 292,000 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 292,000 تومان مشاهده محصول
کدو ریز 200,600 تومان مشاهده محصول
کدو ریز 200,600 تومان مشاهده محصول
کدو ریز 200,600 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی شور 247,900 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی شور 247,900 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی خام 247,900 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی خام 247,900 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی خام 247,900 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تفت داده بی نمک 272,800 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تفت داده بی نمک 272,800 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست ایرانی 250,000 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست ایرانی 250,000 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست ایرانی 250,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 104,900 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 104,900 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 104,900 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 104,900 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 328,900 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 328,900 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 328,900 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 552,600 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 552,600 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله دستچین گلپر 137,900 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله دستچین گلپر 137,900 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله دستچین گلپر 137,900 تومان مشاهده محصول
آجیل ساده 254,800 تومان مشاهده محصول
آجیل ساده 254,800 تومان مشاهده محصول
آجیل ساده 254,800 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 522,100 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 522,100 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 522,100 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 592,200 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 592,200 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 592,200 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 623,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 623,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 623,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 654,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 654,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 654,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 668,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 668,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 668,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 727,500 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 727,500 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 727,500 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 414,200 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 414,200 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 414,200 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 541,100 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 541,100 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 541,100 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 109,100 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 109,100 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 116,300 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 116,300 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 116,300 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 116,300 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 116,300 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 116,300 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 91,500 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 91,500 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 91,500 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 88,400 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 88,400 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 88,400 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 109,100 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 109,100 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 109,100 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 104,600 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 104,600 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 104,600 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 180,950 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 180,950 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 180,950 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 502,600 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 502,600 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 502,600 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 1,871,400 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 1,871,400 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 1,871,400 تومان مشاهده محصول
سبد پسته 550,200 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 1,135,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 1,135,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 1,158,100 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 1,158,100 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 150گرمی 30,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 150گرمی 30,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 70,600 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 70,600 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 98,500 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 98,500 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 230,800 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 230,800 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی نمکی 666,500 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی نمکی 666,500 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 889,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 889,000 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی سبزیجات 247,900 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی طلایی بزرگ 878,000 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی طلایی متوسط 442,400 تومان مشاهده محصول
مغز گردو فوق 767,000 تومان مشاهده محصول
مغز گردو فوق 767,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید ایرانی کم نمک 156,800 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید ایرانی کم نمک 156,800 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 346,000 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 346,000 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 346,000 تومان مشاهده محصول
کره فندق برادران حسینی 181,100 تومان مشاهده محصول
کره فندق برادران حسینی 181,100 تومان مشاهده محصول
کره پسته برادران حسینی 269,100 تومان مشاهده محصول
کره پسته برادران حسینی 269,100 تومان مشاهده محصول
کره بادام درختی برادران حسینی 132,300 تومان مشاهده محصول
کره بادام درختی برادران حسینی 132,300 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان شور 119,100 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان شور 119,100 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو شور 349,200 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو شور 349,200 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز 500 گرمی برادران حسینی 108,500 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز 500 گرمی برادران حسینی 108,500 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز برادران حسینی 56,800 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز برادران حسینی 56,800 تومان مشاهده محصول
کره بادام هندی 200 گرمی برادران حسینی 126,100 تومان مشاهده محصول
کره بادام هندی 200 گرمی برادران حسینی 126,100 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لعابی 650,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لعابی 650,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت داده بی نمک 554,300 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت داده بی نمک 554,300 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت داده بی نمک 554,300 تومان مشاهده محصول
پسته احمد تفت داده بی نمک 678,100 تومان مشاهده محصول
پسته احمد تفت داده بی نمک 678,100 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی تفت داده بی نمک 433,700 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی تفت داده بی نمک 433,700 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز تفت داده بی نمک 158,200 تومان مشاهده محصول
مغز فندق تفت داده بی نمک 724,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق تفت داده بی نمک 724,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی لعابی 421,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی لعابی 421,500 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تنوری 262,000 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تنوری 262,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز لعابی 158,300 تومان مشاهده محصول
نخود ریز بی نمک 88,400 تومان مشاهده محصول
نخود ریز بی نمک 88,400 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست نمکی 303,000 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست نمکی 303,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی نمکی 429,300 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی نمکی 429,300 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی خام 421,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی خام 421,500 تومان مشاهده محصول
آجیل سینی 8 ضلعی چوبی 1,120,600 تومان مشاهده محصول
جابانی فوق لوکس 292,000 تومان مشاهده محصول
جابانی فوق لوکس 292,000 تومان مشاهده محصول
جابانی فوق لوکس 292,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده تنوری 201,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده تنوری 201,000 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله لوکس تنوری 147,500 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله لوکس تنوری 147,500 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان سرکه ای 125,400 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان سرکه ای 125,400 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی نمکی 529,100 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی نمکی 529,100 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی نمکی 529,100 تومان مشاهده محصول