لیست قیمت آجیل

آجیل ساده 129,000 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 287,200 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 331,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 390,400 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 413,200 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 422,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 452,200 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 212,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 318,000 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 176,200 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی خام 308,500 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی خام 308,500 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی خام 308,500 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی خام 281,000 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی خام 281,000 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی خام 281,000 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی شور 281,000 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی شور 281,000 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی شور 281,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی زعفرانی 314,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی زعفرانی 314,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 346,800 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 346,800 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 297,500 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 297,500 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 346,800 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 346,800 تومان مشاهده محصول
پسته کله قوچی شور 287,600 تومان مشاهده محصول
پسته کله قوچی شور 287,600 تومان مشاهده محصول
پسته کله قوچی شور 287,600 تومان مشاهده محصول
بادام سنگی 88,400 تومان مشاهده محصول
بادام سنگی 88,400 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ایرانی شور 267,400 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ایرانی شور 267,400 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ايرانی خام 272,200 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ايرانی خام 272,200 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام 245,300 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام 245,300 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور 245,300 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور 245,300 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 587,200 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 587,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی درشت لعابی 298,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی درشت لعابی 298,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی خام 298,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی خام 298,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام نمکی ایرانی درشت 337,100 تومان مشاهده محصول
مغز بادام نمکی ایرانی درشت 337,100 تومان مشاهده محصول
مغز فندق خام ایرانی 570,200 تومان مشاهده محصول
مغز فندق خام ایرانی 570,200 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست خام 68,000 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست خام 68,000 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست شور 68,000 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست شور 68,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت سنتی 378,200 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت سنتی 378,200 تومان مشاهده محصول
بادام هندی خام 369,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی خام 369,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی درشت 424,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی درشت 424,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی ریز 369,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی ریز 369,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی 430,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی 430,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی کچاپ 376,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی کچاپ 376,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز 62,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز 62,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی کچاپ 83,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی کچاپ 83,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده خام 78,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده خام 78,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی سرکه ای 83,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی سرکه ای 83,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید خام 70,800 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید خام 70,800 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید 70,800 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید 70,800 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان ریز 60,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان ریز 60,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان شمشیری 75,200 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان شمشیری 75,200 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان گلپر 70,800 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان گلپر 70,800 تومان مشاهده محصول
تخمه آفتابگردان کچاپ 80,400 تومان مشاهده محصول
تخمه آفتابگردان کچاپ 80,400 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 88,000 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 88,000 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 88,000 تومان مشاهده محصول
جابانی فوق لوکس 102,500 تومان مشاهده محصول
جابانی فوق لوکس 102,500 تومان مشاهده محصول
جابانی فوق لوکس 102,500 تومان مشاهده محصول
کدو ریز 133,600 تومان مشاهده محصول
کدو ریز 133,600 تومان مشاهده محصول
کدو ریز 133,600 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی شور 149,600 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی شور 149,600 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی خام 149,600 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی خام 149,600 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی خام 149,600 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تفت بی نمک 166,100 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تفت بی نمک 166,100 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 65,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 65,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 65,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 65,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 157,300 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 157,300 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 157,300 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 277,400 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 277,400 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 98,000 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 98,000 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 98,000 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله گلپر 92,700 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله گلپر 92,700 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله گلپر 92,700 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله نمکی 92,700 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله نمکی 92,700 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله نمکی 92,700 تومان مشاهده محصول
آجیل ساده 129,000 تومان مشاهده محصول
آجیل ساده 129,000 تومان مشاهده محصول
آجیل ساده 129,000 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 287,200 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 287,200 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 287,200 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 331,000 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 331,000 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 331,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 390,400 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 390,400 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 390,400 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 413,200 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 413,200 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 413,200 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 422,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 422,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 422,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 452,200 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 452,200 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 452,200 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 212,000 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 212,000 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 212,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 318,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 318,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 318,000 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 57,500 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 57,500 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 61,200 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 61,200 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 61,200 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 61,200 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 61,200 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 61,200 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 56,500 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 56,500 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 56,500 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 53,200 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 53,200 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 53,200 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 57,500 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 57,500 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 57,500 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 80,300 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 80,300 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 80,300 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 82,100 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 82,100 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 82,100 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 272,000 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 272,000 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 272,000 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 615,000 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 615,000 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 615,000 تومان مشاهده محصول
سبد پسته 220,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 507,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 507,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 515,300 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 515,300 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 150گرمی 13,700 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 150گرمی 13,700 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 32,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 32,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 44,900 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 44,900 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 105,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 105,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی نمکی 317,400 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی نمکی 317,400 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 357,100 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 357,100 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختي نمکی 304,600 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی سبزیجات 149,600 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی طلایی بزرگ 355,400 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی 179,300 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست 150,000 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست 150,000 تومان مشاهده محصول
بادام برزیلی 825,000 تومان مشاهده محصول
بادام برزیلی 825,000 تومان مشاهده محصول
بادام برزیلی 825,000 تومان مشاهده محصول
مغز گردو پکان 840,000 تومان مشاهده محصول
مغز گردو پکان 840,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کم نمک 80,400 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کم نمک 80,400 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 176,200 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 176,200 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 176,200 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لیمویی 308,500 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لیمویی 308,500 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان شور 69,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان شور 69,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو شور 167,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی فلفلی 308,500 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی فلفلی 308,500 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی 308,500 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی 308,500 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت بی نمک 374,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت بی نمک 374,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت بی نمک 374,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی تفت بی نمک 320,500 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی تفت بی نمک 320,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی تفت داده بی نمک 304,600 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی تفت داده بی نمک 304,600 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز تفت بی نمک 65,500 تومان مشاهده محصول
مغز فندق تفت بی نمک 587,200 تومان مشاهده محصول
مغز فندق تفت بی نمک 587,200 تومان مشاهده محصول
پسته کله قوچی گلپر 281,100 تومان مشاهده محصول
پسته کله قوچی گلپر 281,100 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی تنوری 160,200 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی تنوری 160,200 تومان مشاهده محصول
پسته کوهی 263,800 تومان مشاهده محصول
پسته کوهی 263,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز لعابی 65,500 تومان مشاهده محصول
نخود ریز بی نمک 44,100 تومان مشاهده محصول
نخود ریز بی نمک 44,100 تومان مشاهده محصول