لیست قیمت آجیل

پسته احمد آقایی خام 221,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی خام 221,000 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی خام 180,000 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی خام 180,000 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی خام 180,000 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی شور 180,000 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی شور 180,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 276,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 276,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 230,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 230,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 276,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 276,000 تومان مشاهده محصول
پسته جنگلی 171,000 تومان مشاهده محصول
پسته جنگلی 171,000 تومان مشاهده محصول
بادام سنگی 66,700 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ایرانی شور 158,600 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ايرانی خام 154,900 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام 120,700 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام 120,700 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور 126,600 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور 126,600 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 308,600 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 308,600 تومان مشاهده محصول
مغز بادام خام ایرانی 293,400 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی درشت 235,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی درشت خام 235,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام نمکی ایرانی درشت 299,600 تومان مشاهده محصول
مغز فندق خام ایرانی 288,300 تومان مشاهده محصول
مغز فندق خام ایرانی 288,300 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست خام 48,750 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست شور 49,400 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت سنتی 318,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی خام 310,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی ریز 310,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی 318,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی کچاپ 318,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز 60,600 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 71,400 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 71,400 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 71,400 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی کچاپ 76,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده خام 73,600 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی سرکه ای 75,700 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید خام 57,700 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید 57,700 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان ریز 28,100 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان سنتی 53,300 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان شمشیری 35,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان گلپر 57,700 تومان مشاهده محصول
تخمه آفتابگردان کچاپ 65,000 تومان مشاهده محصول
جابانی گلپری 46,100 تومان مشاهده محصول
جابانی گلپری 46,100 تومان مشاهده محصول
جابانی گلپری 46,100 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس 46,100 تومان مشاهده محصول
کدو ریز 58,400 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی شور 86,000 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی خام 86,000 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تفت بی نمک 93,400 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست ایرانی 130,000 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست ایرانی 130,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 37,100 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 37,100 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 122,300 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 122,300 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 265,600 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 265,600 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 31,700 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله گلپر 28,400 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله نمکی 28,400 تومان مشاهده محصول
آجیل مخلوط 86,700 تومان مشاهده محصول
آجیل مخلوط 86,700 تومان مشاهده محصول
آجیل سفارشی 222,800 تومان مشاهده محصول
آجیل سفارشی 222,800 تومان مشاهده محصول
آجیل سفارشی 222,800 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 244,000 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 244,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 294,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 294,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 294,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 306,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 306,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 306,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 315,500 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 315,500 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 315,500 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 166,000 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 166,000 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 166,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 240,500 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 240,500 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 36,400 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 36,400 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 36,400 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 36,400 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 39,700 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 39,700 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 39,700 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 39,700 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 39,700 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 40,400 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 40,400 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 40,400 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 39,000 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 39,000 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 36,400 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 36,400 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 36,400 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 51,300 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 51,300 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 51,300 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 52,950 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 52,950 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 52,950 تومان مشاهده محصول
چلغوزه شور 1,100,000 تومان مشاهده محصول
چلغوزه شور 1,100,000 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 266,000 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 266,000 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 266,000 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 463,800 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 463,800 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 463,800 تومان مشاهده محصول
سبد پسته 175,200 تومان مشاهده محصول
ماکادمیا 1,245,000 تومان مشاهده محصول
ماکادمیا 1,245,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 357,500 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 357,500 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 366,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 366,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 150گرمی 8,800 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 150گرمی 8,800 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 20,900 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 20,900 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 29,200 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 29,200 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 67,800 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 67,800 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی نمکی 227,700 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی نمکی 227,700 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 284,500 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 284,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختي نمکی 240,100 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی سبزیجات 86,000 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی طلایی بزرگ 283,000 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی طلایی متوسط 142,700 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین زعفرانی 281,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین زعفرانی 281,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کم نمک 65,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کم نمک 65,000 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز اقتصادی 130,500 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز اقتصادی 130,500 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز اقتصادی 130,500 تومان مشاهده محصول
پسته لیمویی 221,000 تومان مشاهده محصول
پسته لیمویی 221,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان شور 39,800 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان شور 39,800 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو شور 133,000 تومان مشاهده محصول
پسته ممتاز فلفلی 193,000 تومان مشاهده محصول
پسته ممتاز فلفلی 193,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی 221,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی 221,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت بی نمک 316,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت بی نمک 316,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت بی نمک 316,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی تفت بی نمک 228,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی تفت بی نمک 228,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی تفت داده بی نمک 241,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی تفت داده بی نمک 241,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز تفت بی نمک 58,800 تومان مشاهده محصول