لیست قیمت آجیل

آجیل ساده 147,700 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 292,600 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 338,500 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 409,300 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 423,600 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 223,200 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 320,600 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 185,800 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس خام 327,300 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس خام 327,300 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس خام 327,300 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس زعفرانی 337,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس زعفرانی 337,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 336,300 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 336,300 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 313,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 313,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 336,300 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 336,300 تومان مشاهده محصول
بادام سنگی 91,500 تومان مشاهده محصول
بادام سنگی 91,500 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ایرانی شور 346,400 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ایرانی شور 346,400 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ايرانی خام 358,200 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ايرانی خام 358,200 تومان مشاهده محصول
بادام منقا شور 266,000 تومان مشاهده محصول
بادام منقا شور 266,000 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام لوکس 254,000 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام لوکس 254,000 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور 225,000 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور 225,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق درشت شور 319,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق درشت شور 319,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 546,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 546,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام خام ایرانی 380,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام خام ایرانی 380,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام نمکی ایرانی 389,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام نمکی ایرانی 389,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق خام ایرانی 506,300 تومان مشاهده محصول
مغز فندق خام ایرانی 506,300 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست شور 79,200 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست شور 79,200 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت سنتی 394,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت سنتی 394,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی خام 384,500 تومان مشاهده محصول
بادام هندی خام 384,500 تومان مشاهده محصول
بادام هندی درشت 412,700 تومان مشاهده محصول
بادام هندی درشت 412,700 تومان مشاهده محصول
بادام هندی ریز 384,500 تومان مشاهده محصول
بادام هندی ریز 384,500 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی 428,500 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی 428,500 تومان مشاهده محصول
بادام هندی کچاپ 384,500 تومان مشاهده محصول
بادام هندی کچاپ 384,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز (250 گرمی) 55,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز (250 گرمی) 55,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 115,700 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 115,700 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 115,700 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی کچاپ (250 گرمی ) 83,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی کچاپ (250 گرمی ) 83,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده خام (250 گرمی ) 78,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده خام (250 گرمی ) 78,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی سرکه ای (250 گرمی) 83,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی سرکه ای (250 گرمی) 83,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید خام 81,200 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید خام 81,200 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید 81,200 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید 81,200 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان ریز 88,700 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان ریز 88,700 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان شمشیری 113,700 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان شمشیری 113,700 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان گلپر 81,200 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان گلپر 81,200 تومان مشاهده محصول
تخمه آفتابگردان کچاپ 90,200 تومان مشاهده محصول
تخمه آفتابگردان کچاپ 90,200 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 175,100 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 175,100 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 175,100 تومان مشاهده محصول
جابانی فوق لوکس 190,000 تومان مشاهده محصول
جابانی فوق لوکس 190,000 تومان مشاهده محصول
جابانی فوق لوکس 190,000 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی شور 165,400 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی شور 165,400 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی خام 165,400 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی خام 165,400 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی خام 165,400 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تفت داده بی نمک 185,000 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تفت داده بی نمک 185,000 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست ایرانی 148,200 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست ایرانی 148,200 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست ایرانی 148,200 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 78,700 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 78,700 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 78,700 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 78,700 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 210,600 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 210,600 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 210,600 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 328,400 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 328,400 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 160,200 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 160,200 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 160,200 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله گلپر 159,200 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله گلپر 159,200 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله گلپر 159,200 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله نمکی 159,200 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله نمکی 159,200 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله نمکی 159,200 تومان مشاهده محصول
آجیل ساده 147,700 تومان مشاهده محصول
آجیل ساده 147,700 تومان مشاهده محصول
آجیل ساده 147,700 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 292,600 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 292,600 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 292,600 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 338,500 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 338,500 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 338,500 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 409,300 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 409,300 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 409,300 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 423,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 423,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 423,600 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 223,200 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 223,200 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 223,200 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 320,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 320,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 320,600 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 68,000 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 68,000 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 72,000 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 72,000 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 72,000 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 72,000 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 72,000 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 72,000 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 74,000 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 74,000 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 74,000 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 69,600 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 69,600 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 69,600 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 68,000 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 68,000 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 68,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 85,500 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 85,500 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 85,500 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 101,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 101,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 101,000 تومان مشاهده محصول
چلغوز خام 1,000,000 تومان مشاهده محصول
چلغوز خام 1,000,000 تومان مشاهده محصول
چلغوز خام 1,000,000 تومان مشاهده محصول
چلغوز شور 1,000,000 تومان مشاهده محصول
چلغوز شور 1,000,000 تومان مشاهده محصول
چلغوز شور 1,000,000 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 301,200 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 301,200 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 301,200 تومان مشاهده محصول
سبد پسته 229,100 تومان مشاهده محصول
ماکادمیا 1,534,000 تومان مشاهده محصول
ماکادمیا 1,534,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 551,400 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 551,400 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 561,400 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 561,400 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 150گرمی 19,200 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 150گرمی 19,200 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 39,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 39,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 54,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 54,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 129,100 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 129,100 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه صنوبر (چلغوز) 1,545,500 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه صنوبر (چلغوز) 1,545,500 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس نمکی 337,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس نمکی 337,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 345,700 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 345,700 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی سبزیجات 165,400 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی طلایی بزرگ 344,900 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی طلایی متوسط 174,050 تومان مشاهده محصول
بادام برزیلی 925,000 تومان مشاهده محصول
بادام برزیلی 925,000 تومان مشاهده محصول
بادام برزیلی 925,000 تومان مشاهده محصول
مغز گردو پکان 846,000 تومان مشاهده محصول
مغز گردو پکان 846,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کم نمک 90,200 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کم نمک 90,200 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 185,800 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 185,800 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 185,800 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی آستانه 500 گرمی برادران حسینی 71,200 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی آستانه 500 گرمی برادران حسینی 71,200 تومان مشاهده محصول
کره فندق برادران حسینی 130,800 تومان مشاهده محصول
کره فندق برادران حسینی 130,800 تومان مشاهده محصول
کره پسته برادران حسینی 132,000 تومان مشاهده محصول
کره پسته برادران حسینی 132,000 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی آستانه برادران حسینی 37,800 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی آستانه برادران حسینی 37,800 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس لیمویی 327,300 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس لیمویی 327,300 تومان مشاهده محصول
کره انبه فندق برادران حسینی 185,500 تومان مشاهده محصول
کره انبه فندق برادران حسینی 185,500 تومان مشاهده محصول
کره بادام درختی برادران حسینی 93,800 تومان مشاهده محصول
کره بادام درختی برادران حسینی 93,800 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان شور 81,900 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان شور 81,900 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو شور 223,500 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس فلفلی 327,300 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس فلفلی 327,300 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز 500 گرمی برادران حسینی 38,500 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز 500 گرمی برادران حسینی 38,500 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز برادران حسینی 21,500 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز برادران حسینی 21,500 تومان مشاهده محصول
کره بادام هندی 200 گرمی برادران حسینی 85,700 تومان مشاهده محصول
کره بادام هندی 200 گرمی برادران حسینی 85,700 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس 327,300 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس 327,300 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت داده بی نمک 390,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت داده بی نمک 390,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت داده بی نمک 390,000 تومان مشاهده محصول
پسته بادامی 285,500 تومان مشاهده محصول
پسته بادامی 285,500 تومان مشاهده محصول
پسته احمد لوکس تفت داده بی نمک 340,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد لوکس تفت داده بی نمک 340,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی تفت داده بی نمک 253,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی تفت داده بی نمک 253,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز تفت داده بی نمک 55,200 تومان مشاهده محصول
مغز فندق تفت داده بی نمک 551,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق تفت داده بی نمک 551,000 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی تنوری 173,300 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی تنوری 173,300 تومان مشاهده محصول
پسته کوهی 319,700 تومان مشاهده محصول
پسته کوهی 319,700 تومان مشاهده محصول
معجون بادام و خرما و عسل 71,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز لعابی 56,000 تومان مشاهده محصول
نخود ریز بی نمک 69,600 تومان مشاهده محصول
نخود ریز بی نمک 69,600 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست نمکی لوکس 277,300 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست نمکی لوکس 277,300 تومان مشاهده محصول
مغز گردو فوق 423,300 تومان مشاهده محصول
مغز گردو فوق 423,300 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی ریز نمکی 253,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی ریز نمکی 253,200 تومان مشاهده محصول
پک آجیل لوکس لیلی و مجنون 975,100 تومان مشاهده محصول
آجیل سینی 8ضلعی چوبی 787,800 تومان مشاهده محصول