لیست قیمت آجیل

آجیل شماره چهار 111,400 تومان مشاهده محصول
آجیل شماره یک 242,600 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 290,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 343,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 363,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 366,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 408,700 تومان مشاهده محصول
آجیل شماره دو 175,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 280,000 تومان مشاهده محصول
آجیل شماره سه 142,500 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی خام 255,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی خام 255,000 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی خام 228,700 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی خام 228,700 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی خام 228,700 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی شور 228,700 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی شور 228,700 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی زعفرانی 260,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی زعفرانی 260,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 302,200 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 302,200 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 259,300 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 259,300 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 302,200 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 302,200 تومان مشاهده محصول
بادام سنگی 73,000 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ایرانی شور 201,700 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ايرانی خام 199,200 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام 255,600 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام 255,600 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور 255,600 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور 255,600 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 574,100 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 574,100 تومان مشاهده محصول
مغز بادام خام ایرانی 265,100 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی درشت لعابی 224,400 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی خام 224,400 تومان مشاهده محصول
مغز بادام نمکی ایرانی درشت 272,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق خام ایرانی 504,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق خام ایرانی 504,000 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست خام 64,700 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست شور 66,500 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت سنتی 313,300 تومان مشاهده محصول
بادام هندی خام 305,600 تومان مشاهده محصول
بادام هندی درشت 359,300 تومان مشاهده محصول
بادام هندی ریز 305,600 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی 327,800 تومان مشاهده محصول
بادام هندی کچاپ 320,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی کچاپ 87,400 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده خام 81,300 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی سرکه ای 87,400 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید خام 65,800 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید 65,800 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان ریز 43,300 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان شمشیری 56,400 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان گلپر 65,800 تومان مشاهده محصول
تخمه آفتابگردان کچاپ 74,000 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 73,500 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 73,500 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 73,500 تومان مشاهده محصول
جابانی فوق لوکس 81,900 تومان مشاهده محصول
کدو ریز 105,400 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی شور 121,600 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی خام 121,600 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تفت بی نمک 135,800 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست ایرانی 132,600 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست ایرانی 132,600 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 52,500 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 52,500 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 157,300 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 157,300 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 260,200 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 260,200 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 59,000 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله گلپر 54,300 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله نمکی 54,300 تومان مشاهده محصول
آجیل شماره چهار 111,400 تومان مشاهده محصول
آجیل شماره چهار 111,400 تومان مشاهده محصول
آجیل شماره یک 242,600 تومان مشاهده محصول
آجیل شماره یک 242,600 تومان مشاهده محصول
آجیل شماره یک 242,600 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 290,000 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 290,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 343,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 343,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 343,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 363,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 363,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 363,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 366,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 366,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 366,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 408,700 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 408,700 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 408,700 تومان مشاهده محصول
آجیل شماره دو 175,600 تومان مشاهده محصول
آجیل شماره دو 175,600 تومان مشاهده محصول
آجیل شماره دو 175,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 280,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 280,000 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 43,800 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 43,800 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 43,800 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 43,800 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 46,700 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 46,700 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 46,700 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 46,700 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 46,700 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 46,000 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 46,000 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 46,000 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 43,700 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 43,700 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 43,800 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 43,800 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 43,800 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 81,200 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 81,200 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 81,200 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 81,350 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 81,350 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 81,350 تومان مشاهده محصول
چلغوزه شور 1,437,500 تومان مشاهده محصول
چلغوزه شور 1,437,500 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 272,000 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 272,000 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 272,000 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 498,300 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 498,300 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 498,300 تومان مشاهده محصول
سبد پسته 197,800 تومان مشاهده محصول
ماکادمیا 1,413,000 تومان مشاهده محصول
ماکادمیا 1,413,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 425,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 425,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 436,300 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 436,300 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 150گرمی 13,900 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 150گرمی 13,900 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 33,600 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 33,600 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 47,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 47,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 109,700 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 109,700 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه صنوبر (چلغوز) 1,360,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه صنوبر (چلغوز) 1,360,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی نمکی 262,800 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی نمکی 262,800 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 311,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 311,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختي نمکی 230,700 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی سبزیجات 121,600 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی طلایی بزرگ 309,000 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی طلایی متوسط 155,800 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست 120,200 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست 120,200 تومان مشاهده محصول
بادام برزیلی 783,000 تومان مشاهده محصول
بادام برزیلی 783,000 تومان مشاهده محصول
بادام برزیلی 783,000 تومان مشاهده محصول
مغز گردو پکان 783,200 تومان مشاهده محصول
مغز گردو پکان 783,200 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کم نمک 74,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کم نمک 74,000 تومان مشاهده محصول
آجیل شماره سه 142,500 تومان مشاهده محصول
آجیل شماره سه 142,500 تومان مشاهده محصول
آجیل شماره سه 142,500 تومان مشاهده محصول
کره پسته برادران حسینی 101,500 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لیمویی 255,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لیمویی 255,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان شور 56,100 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان شور 56,100 تومان مشاهده محصول
پسته ممتاز فلفلی 255,000 تومان مشاهده محصول
پسته ممتاز فلفلی 255,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی 255,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی 255,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت بی نمک 313,300 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت بی نمک 313,300 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت بی نمک 313,300 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی تفت بی نمک 265,300 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی تفت بی نمک 265,300 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی تفت داده بی نمک 230,700 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی تفت داده بی نمک 230,700 تومان مشاهده محصول
مغز فندق تفت بی نمک 579,300 تومان مشاهده محصول
مغز فندق تفت بی نمک 579,300 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی گلپر 228,700 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی گلپر 228,700 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی تنوری 134,900 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی تنوری 134,900 تومان مشاهده محصول
پسته کوهی 233,100 تومان مشاهده محصول
پسته کوهی 233,100 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید خال نمک 74,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید خال نمک 74,000 تومان مشاهده محصول