لیست قیمت آجیل

آجیل پذیرایی 387,000 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 377,100 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 436,300 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 454,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 471,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 517,900 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 293,100 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 360,800 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 236,300 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس خام 474,600 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس خام 474,600 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس خام 474,600 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی شور 407,000 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی شور 407,000 تومان مشاهده محصول
پسته فندقی شور 407,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس زعفرانی 488,100 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس زعفرانی 488,100 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 547,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 547,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 486,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 486,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 547,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 547,000 تومان مشاهده محصول
بادام سنگی 100,200 تومان مشاهده محصول
بادام سنگی 100,200 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ایرانی شور 381,100 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ایرانی شور 381,100 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ايرانی خام 382,200 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ايرانی خام 382,200 تومان مشاهده محصول
بادام منقا شور 242,000 تومان مشاهده محصول
بادام منقا شور 242,000 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام لوکس 225,000 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام لوکس 225,000 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور 180,500 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور 180,500 تومان مشاهده محصول
مغز فندق درشت شور 326,500 تومان مشاهده محصول
مغز فندق درشت شور 326,500 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 430,500 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 430,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام نمکی ایرانی 406,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام نمکی ایرانی 406,800 تومان مشاهده محصول
مغز فندق خام ایرانی 409,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق خام ایرانی 409,000 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست خام 67,800 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست خام 67,800 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست شور 69,100 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست شور 69,100 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت سنتی 391,700 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت سنتی 391,700 تومان مشاهده محصول
بادام هندی خام 382,100 تومان مشاهده محصول
بادام هندی خام 382,100 تومان مشاهده محصول
بادام هندی درشت 408,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی درشت 408,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی ریز 382,100 تومان مشاهده محصول
بادام هندی ریز 382,100 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی 421,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی 421,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی کچاپ 382,100 تومان مشاهده محصول
بادام هندی کچاپ 382,100 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز (250 گرمی) 57,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز (250 گرمی) 57,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 89,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 89,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 89,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی کچاپ (250 گرمی ) 100,600 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی کچاپ (250 گرمی ) 100,600 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده خام (250 گرمی ) 92,600 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده خام (250 گرمی ) 92,600 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی سرکه ای (250 گرمی) 100,600 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی سرکه ای (250 گرمی) 100,600 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید خام 93,200 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید خام 93,200 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید 93,200 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید 93,200 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان ریز 91,800 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان ریز 91,800 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان شمشیری 124,600 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان شمشیری 124,600 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان گلپر 93,200 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان گلپر 93,200 تومان مشاهده محصول
تخمه آفتابگردان کچاپ 108,000 تومان مشاهده محصول
تخمه آفتابگردان کچاپ 108,000 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 286,200 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 286,200 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 286,200 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی شور 166,700 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی شور 166,700 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی خام 166,700 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی خام 166,700 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی خام 166,700 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تفت داده بی نمک 192,100 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تفت داده بی نمک 192,100 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 116,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 116,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 116,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 116,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 243,100 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 243,100 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 243,100 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 378,000 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 378,000 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 185,300 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 185,300 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 185,300 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله گلپر 175,000 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله گلپر 175,000 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله گلپر 175,000 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله نمکی 175,000 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله نمکی 175,000 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله نمکی 175,000 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 387,000 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 387,000 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 387,000 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 377,100 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 377,100 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 377,100 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 436,300 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 436,300 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 436,300 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 454,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 454,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 454,000 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 471,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 471,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 471,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 517,900 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 517,900 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 517,900 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 293,100 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 293,100 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 293,100 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 360,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 360,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 360,800 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 79,600 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 79,600 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 84,700 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 84,700 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 84,700 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 84,700 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 84,700 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 84,700 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 64,500 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 64,500 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 64,500 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 62,900 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 62,900 تومان مشاهده محصول
نخود ریز معمولی 62,900 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 79,600 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 79,600 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 79,600 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 102,200 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 102,200 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 102,200 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 107,350 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 107,350 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 107,350 تومان مشاهده محصول
چلغوز خام 875,000 تومان مشاهده محصول
چلغوز خام 875,000 تومان مشاهده محصول
چلغوز خام 875,000 تومان مشاهده محصول
چلغوز شور 875,000 تومان مشاهده محصول
چلغوز شور 875,000 تومان مشاهده محصول
چلغوز شور 875,000 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 328,400 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 328,400 تومان مشاهده محصول
خلال بادام 328,400 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 1,075,200 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 1,075,200 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 1,075,200 تومان مشاهده محصول
سبد پسته 339,800 تومان مشاهده محصول
ماکادمیا 1,418,000 تومان مشاهده محصول
ماکادمیا 1,418,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 732,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 732,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 749,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 749,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 42,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 42,000 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 58,900 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 58,900 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 137,400 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 137,400 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس نمکی 488,100 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس نمکی 488,100 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 563,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 563,000 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی سبزیجات 166,700 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی طلایی متوسط 281,300 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست 183,000 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست 183,000 تومان مشاهده محصول
بادام برزیلی 1,023,000 تومان مشاهده محصول
بادام برزیلی 1,023,000 تومان مشاهده محصول
بادام برزیلی 1,023,000 تومان مشاهده محصول
مغز گردو پکان 853,000 تومان مشاهده محصول
مغز گردو پکان 853,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کم نمک 108,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کم نمک 108,000 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 236,300 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 236,300 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 236,300 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی آستانه 500 گرمی برادران حسینی 62,100 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی آستانه 500 گرمی برادران حسینی 62,100 تومان مشاهده محصول
کره فندق برادران حسینی 120,800 تومان مشاهده محصول
کره فندق برادران حسینی 120,800 تومان مشاهده محصول
کره پسته برادران حسینی 178,000 تومان مشاهده محصول
کره پسته برادران حسینی 178,000 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی آستانه برادران حسینی 33,800 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی آستانه برادران حسینی 33,800 تومان مشاهده محصول
کره انبه فندق برادران حسینی 185,500 تومان مشاهده محصول
کره انبه فندق برادران حسینی 185,500 تومان مشاهده محصول
کره بادام درختی برادران حسینی 105,500 تومان مشاهده محصول
کره بادام درختی برادران حسینی 105,500 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان شور 121,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان شور 121,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو شور 258,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو شور 258,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس فلفلی 474,600 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس فلفلی 474,600 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز 500 گرمی برادران حسینی 42,000 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز 500 گرمی برادران حسینی 42,000 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز برادران حسینی 25,700 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز برادران حسینی 25,700 تومان مشاهده محصول
کره بادام هندی 200 گرمی برادران حسینی 85,700 تومان مشاهده محصول
کره بادام هندی 200 گرمی برادران حسینی 85,700 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس 474,600 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لوکس 474,600 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت داده بی نمک 387,100 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت داده بی نمک 387,100 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت داده بی نمک 387,100 تومان مشاهده محصول
پسته احمد لوکس تفت داده بی نمک 493,200 تومان مشاهده محصول
پسته احمد لوکس تفت داده بی نمک 493,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی تفت داده بی نمک 298,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی تفت داده بی نمک 298,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز تفت داده بی نمک 58,400 تومان مشاهده محصول
مغز فندق تفت داده بی نمک 433,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق تفت داده بی نمک 433,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی لعابی ریز 290,600 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی لعابی ریز 290,600 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی تنوری 178,200 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی ایرانی تنوری 178,200 تومان مشاهده محصول
پسته کوهی 457,000 تومان مشاهده محصول
پسته کوهی 457,000 تومان مشاهده محصول
معجون بادام و خرما و عسل 81,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز لعابی 58,400 تومان مشاهده محصول
نخود ریز بی نمک 62,900 تومان مشاهده محصول
نخود ریز بی نمک 62,900 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست نمکی لوکس 237,500 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست نمکی لوکس 237,500 تومان مشاهده محصول
مغز گردو فوق 529,200 تومان مشاهده محصول
مغز گردو فوق 529,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی ریز نمکی 293,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی ریز نمکی 293,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی خام ریز 290,600 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی خام ریز 290,600 تومان مشاهده محصول
آجیل سینی 8ضلعی چوبی 727,400 تومان مشاهده محصول
هندوانه مشکی گلپر 128,000 تومان مشاهده محصول
هندوانه مشکی گلپر 128,000 تومان مشاهده محصول