لیست قیمت آجیل

آجیل ساده 271,800 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 595,600 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 770,700 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 804,100 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 868,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 858,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 866,800 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 468,400 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 678,800 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 399,600 تومان مشاهده محصول
آجیل سنتی باپوست 560,600 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین خشکبار 490,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی خام 619,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی خام 619,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی خام 619,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی زعفرانی 647,500 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی زعفرانی 647,500 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 742,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین 742,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 649,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری 649,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 742,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین خام 742,000 تومان مشاهده محصول
بادام سنگی 157,000 تومان مشاهده محصول
بادام سنگی 157,000 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ایرانی شور 449,500 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ایرانی شور 449,500 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ايرانی خام 449,500 تومان مشاهده محصول
بادام منقا ايرانی خام 449,500 تومان مشاهده محصول
بادام منقا شور 460,800 تومان مشاهده محصول
بادام منقا شور 460,800 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام ایرانی 520,000 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست خام ایرانی 520,000 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور ایرانی 520,000 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست شور ایرانی 520,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 1,319,800 تومان مشاهده محصول
مغز فندق شور ایرانی 1,319,800 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست خام 162,100 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست خام 162,100 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست شور 162,100 تومان مشاهده محصول
بادام زمینی با پوست شور 162,100 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت سنتی 699,200 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت سنتی 699,200 تومان مشاهده محصول
بادام هندی خام 683,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی خام 683,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی درشت 714,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی درشت 714,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی ریز 683,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی ریز 683,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی ریز 724,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی ریز 724,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز (250 گرمی) 108,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز (250 گرمی) 108,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 331,700 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 331,700 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی آستانه 331,700 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی کچاپ (250 گرمی ) 177,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی کچاپ (250 گرمی ) 177,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی سرکه ای (250 گرمی) 177,800 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی سرکه ای (250 گرمی) 177,800 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید خام 138,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید خام 138,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید شور 138,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید شور 138,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان ریز 119,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان ریز 119,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان شمشیری 162,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان شمشیری 162,000 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید گلپر 138,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید گلپر 138,500 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کچاپ 157,700 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید کچاپ 157,700 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 231,700 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 231,700 تومان مشاهده محصول
جابانی لوکس گلپری 231,700 تومان مشاهده محصول
کدو ریز 236,700 تومان مشاهده محصول
کدو ریز 236,700 تومان مشاهده محصول
کدو ریز 236,700 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی شور 303,200 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی شور 303,200 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی خام 303,200 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی خام 303,200 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی خام 303,200 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تفت داده بی نمک 345,100 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تفت داده بی نمک 345,100 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 130,600 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 130,600 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 130,600 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان خام 130,600 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 377,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 377,000 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو خام 377,000 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 734,600 تومان مشاهده محصول
مغز گردو ایرانی 734,600 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 255,900 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 255,900 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله کچاپ 255,900 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله دستچین گلپر 238,200 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله دستچین گلپر 238,200 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله دستچین گلپر 238,200 تومان مشاهده محصول
آجیل ساده 271,800 تومان مشاهده محصول
آجیل ساده 271,800 تومان مشاهده محصول
آجیل ساده 271,800 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 595,600 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 595,600 تومان مشاهده محصول
آجیل پذیرایی 595,600 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 770,700 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 770,700 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین 770,700 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 804,100 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 804,100 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز خام 804,100 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 868,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 868,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سفارشی 868,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 858,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 858,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز سنتی 858,600 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 866,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 866,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز کچاپ 866,800 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 468,400 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 468,400 تومان مشاهده محصول
آجیل ممتاز 468,400 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 678,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 678,800 تومان مشاهده محصول
آجیل مغز 678,800 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 110,300 تومان مشاهده محصول
نخود گل خام 110,300 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 117,600 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 117,600 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه بی نمک 117,600 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 117,600 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 117,600 تومان مشاهده محصول
نخود دو آتشه شور 117,600 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 94,900 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 94,900 تومان مشاهده محصول
نخود ریز دو آتشه 94,900 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 110,300 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 110,300 تومان مشاهده محصول
نخود گل شور 110,300 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 185,200 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 185,200 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش 185,200 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 188,800 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 188,800 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش دو آتشه 188,800 تومان مشاهده محصول
چلغوز با پوست شور 2,893,000 تومان مشاهده محصول
چلغوز با پوست شور 2,893,000 تومان مشاهده محصول
چلغوز با پوست شور 2,893,000 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 1,956,100 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 1,956,100 تومان مشاهده محصول
خلال پسته 1,956,100 تومان مشاهده محصول
سبد پسته 475,900 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 1,073,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته خام 1,073,000 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 1,093,500 تومان مشاهده محصول
مغز پسته نمکی 1,093,500 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه مخلوط 331,100 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه مخلوط 331,100 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 150گرمی 31,700 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 150گرمی 31,700 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 74,800 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 350گرمی 74,800 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 104,900 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 500گرمی 104,900 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 243,600 تومان مشاهده محصول
نخود کشمش جعبه 1200گرمی 243,600 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی نمکی 639,100 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی نمکی 639,100 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 765,000 تومان مشاهده محصول
پسته اکبری دستچین نمکی 765,000 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی سبزیجات 303,200 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی طلایی بزرگ 766,000 تومان مشاهده محصول
پسته جعبه کادویی طلایی متوسط 384,100 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست لوکس 315,700 تومان مشاهده محصول
گردو با پوست لوکس 315,700 تومان مشاهده محصول
مغز گردو فوق 888,300 تومان مشاهده محصول
مغز گردو فوق 888,300 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید درشت کم نمک 157,700 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید درشت کم نمک 157,700 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 399,600 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 399,600 تومان مشاهده محصول
آجیل اقتصادی 399,600 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی آستانه 500 گرمی برادران حسینی 197,000 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی آستانه 500 گرمی برادران حسینی 197,000 تومان مشاهده محصول
کره فندق برادران حسینی 311,400 تومان مشاهده محصول
کره فندق برادران حسینی 311,400 تومان مشاهده محصول
کره پسته برادران حسینی 260,800 تومان مشاهده محصول
کره پسته برادران حسینی 260,800 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی آستانه برادران حسینی 106,800 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی آستانه برادران حسینی 106,800 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لیمویی 619,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لیمویی 619,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لیمویی 619,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لیمویی 619,000 تومان مشاهده محصول
کره انبه فندق برادران حسینی 401,000 تومان مشاهده محصول
کره انبه فندق برادران حسینی 401,000 تومان مشاهده محصول
کره بادام درختی برادران حسینی 191,300 تومان مشاهده محصول
کره بادام درختی برادران حسینی 191,300 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان شور 143,600 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه آفتابگردان شور 143,600 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو شور 399,100 تومان مشاهده محصول
مغز تخمه کدو شور 399,100 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی فلفلی 619,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی فلفلی 619,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی فلفلی 619,000 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز 500 گرمی برادران حسینی 80,200 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز 500 گرمی برادران حسینی 80,200 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز برادران حسینی 48,500 تومان مشاهده محصول
کره بادام زمینی ریز برادران حسینی 48,500 تومان مشاهده محصول
کره بادام هندی 200 گرمی برادران حسینی 165,000 تومان مشاهده محصول
کره بادام هندی 200 گرمی برادران حسینی 165,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لعابی 619,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد آقایی لعابی 619,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت داده بی نمک 707,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت داده بی نمک 707,000 تومان مشاهده محصول
بادام هندی تفت داده بی نمک 707,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد تفت داده بی نمک 647,000 تومان مشاهده محصول
پسته احمد تفت داده بی نمک 647,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی تفت داده بی نمک 680,400 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی تفت داده بی نمک 680,400 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز تفت داده بی نمک 110,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق تفت داده بی نمک 1,338,000 تومان مشاهده محصول
مغز فندق تفت داده بی نمک 1,338,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی درشت لعابی 658,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی درشت لعابی 658,000 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تنوری 333,400 تومان مشاهده محصول
کدو گوشتی تنوری 333,400 تومان مشاهده محصول
پسته کوهی 999,500 تومان مشاهده محصول
پسته کوهی 999,500 تومان مشاهده محصول
کره و معجون بادام و خرما و عسل 155,300 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی ریز لعابی 111,300 تومان مشاهده محصول
نخود ریز بی نمک 89,400 تومان مشاهده محصول
نخود ریز بی نمک 89,400 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست نمکی 547,000 تومان مشاهده محصول
فندق با پوست نمکی 547,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی درشت نمکی 673,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی درشت نمکی 673,500 تومان مشاهده محصول
آجیل سینی 8 ضلعی چوبی 1,311,200 تومان مشاهده محصول
جابانی فوق لوکس 231,700 تومان مشاهده محصول
جابانی فوق لوکس 231,700 تومان مشاهده محصول
جابانی فوق لوکس 231,700 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده تنوری 190,200 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی پوست کنده تنوری 190,200 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله لوکس تنوری 261,100 تومان مشاهده محصول
تخمه هندوانه کلاله لوکس تنوری 261,100 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی درشت 755,300 تومان مشاهده محصول
بادام هندی زعفرانی درشت 755,300 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی زرین ایرانی خام 676,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی زرین ایرانی خام 676,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی زرین ایرانی خام 676,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی زرین ایرانی نمکی 683,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی زرین ایرانی نمکی 683,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی زرین ایرانی نمکی 683,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی خام درشت 658,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی خام درشت 658,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی خام درشت 658,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی زرین ایرانی لعابی 676,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی زرین ایرانی لعابی 676,000 تومان مشاهده محصول
مغز بادام درختی زرین ایرانی لعابی 676,000 تومان مشاهده محصول
آجیل سنتی باپوست 560,600 تومان مشاهده محصول
آجیل سنتی باپوست 560,600 تومان مشاهده محصول
آجیل سنتی باپوست 560,600 تومان مشاهده محصول
جابانی ممتاز 187,400 تومان مشاهده محصول
جابانی ممتاز 187,400 تومان مشاهده محصول
جابانی ممتاز 187,400 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید رنچ 189,600 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید رنچ 189,600 تومان مشاهده محصول
آفتابگردان دورسفید رنچ 189,600 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی درشت لعابی 183,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی درشت لعابی 183,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی درشت نمکی 187,500 تومان مشاهده محصول
مغز بادام زمینی درشت نمکی 187,500 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین خشکبار 490,000 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین خشکبار 490,000 تومان مشاهده محصول
آجیل شیرین خشکبار 490,000 تومان مشاهده محصول